Research Scholars

Dr Nitesh Priyadarshi

Dr Nitesh Priyadarshi

Research Associate

nitesh[at]nabi.res.in

Ms Raminder Kaur

Ms Raminder Kaur

Senior Research Fellow

raminder[at]nabi.res.in

Ms. Shahirina Khan

Ms. Shahirina Khan

Senior Project Associate

shahirina[at]nabi.res.in

Ms. Sunaina Kaul

Ms. Sunaina Kaul

Senior Research Fellow

sunaina[at]nabi.res.in

Ms. Anita Kumari

Ms. Anita Kumari

Senior Research Fellow

anita.ku[at]nabi.res.in

Sh. Yogesh Sharma

Sh. Yogesh Sharma

Ph.D. Student

yogesh.sha[at]nabi.res.in

Ms Binduma yadav

Ms Binduma yadav

Ph.D. Student

binduma.yadav[at]nabi.res.in

Ms Sakshi Gumber

Ms Sakshi Gumber

Research Associate-I

sakshi.gumber[at]nabi.res.in

Ms Harshita Pandey

Ms Harshita Pandey

Ph.D. Student

harshita.pandey[at]nabi.res.in

Dr. Jitendra Kumar

Dr. Jitendra Kumar

Post-Doctoral Fellow NPDF

jitendra.ku[at]nabi.res.in

Ms Roni Chaudhary

Ms Roni Chaudhary

Senior Research Fellow

roni.chaudhary[at]nabi.res.in

Mrs. Lakhani Hiralben

Mrs. Lakhani Hiralben

Junior Research Fellow

lakhani.hiral[at]nabi.res.in